Blogs

Epson TX325F lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson TX325F bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson TX325F service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson XP-342 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson XP-342 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson XP-342 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson RX620 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson RX620 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson RX620 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson CX7800 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson CX7800 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson CX7800 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson PM-A820 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson PM-A820 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson PM-A820 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson XP-311 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson XP-311 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson XP-311 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson EP-804A lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson EP-804A bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson EP-804A service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson EP-804A lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson EP-804A bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson EP-804A service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

ETC